ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. На основание Закона за защита на личните данни и Регламент ЕС 2016/679* давам съгласието си „Креди Йес” ООД, ЕИК: 200688545 да събира, съхранява и обработва личните ми данни, в качеството си на администратор на лични данни.
Известно ми е, че личните ми данни, които предоставям във връзка с кандидатстване и сключване на договор за заем, а именно:
– три имена, постоянен и настоящ адрес, единен граждански номер, номер на лична карта, дата на издаване и дата на валидност; данни за образование и семейно положение, данни за имотното ми състояние – притежаване на движими и недвижими имоти; финансово състояние – получавани месечни приходи и разходи, моментна финансова задлъжнялост и история; банкова сметка и/или наименованието на банка, в която имам открита такава сметка, като съм информиран/а, че тези лични данни се обработват въз основа на даденото с настоящата декларация съгласие от моя страна.

2. Съм запознат/а с :

  • Целта и средствата на обработка на личните ми данни:
  • Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им;
  • Правото на достъп и коригиране на събраните данни;
  • Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
  • Наименованието и адреса на институцията, както и името и длъжността на обработващия данните служител на „Креди Йес” ООД.

3. С настоящата декларация давам своето изрично и безусловно съгласие „Креди Йес” ООД да проверява състоянието ми в регистрите на НАП и Централен Кредитен Регистър.

4. С настоящата декларация давам своето писмено и изрично съгласие „Креди Йес” ООД да ползва личните ми данни, съдържащи се в информационната система на НОИ.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни от «Креди Йес» ООД при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент ЕС 2016/679.

Нагоре