Facebook pixel
0700 890 550700 890 55

Лични данни


I Политика за защита на личните данни

„КРЕДИ ЙЕС” ООД с ЕИК: 200688545, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул. „Лозарска” №12 е вписано като администратор на лични данни във водения от Комисията за защита на личните данни регистър на администраторите на лични данни с идентификационен № 298621 на територията на Република България. Основната търговска дейност на Дружеството е отпускане на заеми на физически лица със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

„КРЕДИ ЙЕС” ООД полага всички разумни усилия за опазване неприкосновеността на личните данни, които може да й станат известни във връзка и по повод извършване на основната си търговска дейност по отпускане на кредити на физически лица, а така също в случаите при сключване на трудови и граждански договори със служители и контрагенти. Предоставянето на личните данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат предоставени, „Креди Йес” ООД няма да бъде в състояние да предостави искания кредитен продукт или услуга, или да сключи договор.

Всички лица, чиито лични данни предстои да бъдат обработени от „Креди Йес” ООД имат право доброволно и свободно да изразят своята воля относно обработка на личните им данни, като предварително бъдат уведомявани от Дружеството за целите, за които личните им данни ще бъдат обработвани. Всяко лице, дало съгласие за обработване на личните му данни за съответните цели може свободно да оттегли даденото съгласие. В този случай сключения с лицето договор се прекратява. Всяко лице, предоставило своите лични данни за обработка може да направи справка относно личните данни, които е предоставил, как същите са обработени и как се съхраняват от Дружеството. Лицата, чиито лични данни се обработват от „Креди Йес” ООД, имат право на достъп и право да поискат коригиране на отнасящите се до тях лични данни, обработвани от „Креди Йес” ООД, както и да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг на тел. 0700 890 55.

II Какви лични данни събираме, съхраняваме и обработваме

 • обикновени лични данни, касаещи физическата идентичност: три имена, постоянен и настоящ адрес, единен граждански номер, номер на лична карта, дата на издаване и дата на валидност; данни за образование и семейно положение; електронна поща и личен телефонен номер;
 • притежаване на движими и недвижими имоти; финансово състояние – получавани месечни приходи и разходи, моментна финансова задлъжнялост и история; банкова сметка, посочена от лицето. Тези лични данни се обработват след изразено изрично съгласие от страна на физическото лице.

III С каква цел събираме, съхраняваме и обработваме лични данни

 • Идентифициране на физическите лица при: кандидатстване, сключване, изменение и прекратяване на договор за заем; изпълнение на заявления за предсрочно погасяване на договор за заем и за предоставяне на информация относно изпълнението на сключен договор за заем; разяснения за предлаганите от Дружеството кредитни продукти. Идентифицирането на клиент се извършва по всички търговски и комуникационни канали – търговски обект, единен телефонен номер за обслужване на клиенти 0700 890 55, онлайн платформа, продажба от разстояние, обекти и телефонни оператори на контактни центрове, служители и дистрибутори на кредитни продукти на Дружеството, електронна форма за контакт;
 • Актуализиране на предоставените лични данни от физическите лица по заявка за корекция/изменение на данни от лицето;
 • установяване на преддоговорни отношения за сключване на договор за заем;
 • Кредитна оценка и кредитна история на физическите лица, кандидатстващи за сключване на договор за заем с Дружеството чрез анализ на платежна история на лицето с цел оценка на риска и даване на становище дали да бъде сключен договор за заем с лицето;
 • сключване и изпълнение на договор за заем и договор за поръчителство с физически лица;
 • анализ на кредитното досие на клиентите по сключени договори за заем за целите на проследяване редовността на плащанията, анализ на събираемостта на отпуснатите кредити чрез сключени договори за дистрибуторство с конкретни дистрибутори и за директния маркетинг – чрез използване на частично автоматизирани алгоритми и методи за оценяване и анализ на плащанията за погасяване на задължения по сключени договори за заем; известяване на клиента, при установени просрочени задължения, обсъждане на възможности за разсрочване на задълженията, както и способите за погасяване на задължения, по договорите с Дружеството.
 • анализ на сключени на седмична, месечна и годишна база на договори за заем от кредитни консултанти към конкретни офиси.
 • отправяне на оферти за предоставяне на нови продукти в условията на вече използвани кредитни продукти на Дружеството от клиент;

IV Предоставяне на събраните и обработени личните данни

 • държавни органи – НОИ; НАП; ЦКР; ИКАР; съдебни органи; контролни органи; държавни органи и лица, на които държавата възлага чрез закон изпълняването на публични функции за извършване на данъчно – осигурителен контрол и контрол относно спазване разпоредбите на ЗПК, ЗЗЛД, ЗМСИП, ЗЗД, КТ, ДОПК и др. нормативни актове;
 • на обработващи лични данни въз основа на договор, сключен с „Креди Йес” ООД, които обработват личните данни от името на „Креди Йес” ООД или имат пряк/косвен достъп до личните данни – IT специалист, който по възлагане чрез сключен с „Креди Йес” ООД извършва поддръжка, разработване и отстраняване на проблеми по системата на Дружеството; специалист по поддръжка на счетоводната система на Дружеството по сключен договор; адвокат по повод на сключен договор за абонаментно или конкретно правно обслужване или услуга; лица, на които Дружеството възлага дейности по рекламиране, дистрибуторство и продажба на кредитните продукти на Дружеството; транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорни задължения по доставяне на договори на хартиен носител и /или изпращане и получаване на съобщения по повод на сключени договори за заем; банкови институции, в който „Креди Йес” ООД има сключени договори за банкови сметки за извършване на плащания по сключени договори за заем с клиенти/потребители; лица, извършващи консултантски услуги в различни сектори.
 • на бизнес партньори – по сключени договори за прехвърляне на вземания (цесия) при продажба на вземания от клиенти, предоставяне на информация и справки за дълга на цесионера и за целите на потвърждение прехвърлянето на вземанията и по сключени договори за застрахователно брокерство.

V Срок за съхраняване на личните данни

Личните данни, които „Креди Йес” ООД събира, се съхраняват за различен период от време, в зависимост от основанието за събирането им и нормативно-определените срокове за съхраняване и проверка на този тип данни. Личните данни, предоставени на основание преддоговорни и договорни отношения за сключване на договори за заем и договори за поръчителство – съхраняват се в срок от 5 години, считано от датата на прекратяване на договора или прекратяване на отношенията поради пълното плащане на задълженията, произтекли от сключените договори за заем или поради несключване на договор за заем/поръчителство.

VI Права на клиените по отношение на личните данни

 • да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от „Креди Йес” ООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни чрез подаване на заявление по образец в който и да е офис на Дружеството на територията на страната или на dpo@credi-yes.com;
 • да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка – чрез подаване на молба по образец в който и да е офис на Дружеството на територията на страната или на dpo@credi-yes.com;
 • да изискате да се изтрият личните Ви данни, в някой от следните случаи: същите не са нужни повече за целите, за които се обработват; оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им; обработването на данните е признато за незаконно; националното или европейското законодателство изискват това в офис на дружеството или на dpo@credi-yes.com;
 • да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи: при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на „креди Йес” ООД да провери точността на данните; установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити; желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че „Креди Йес” ООД не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;
 • да възразите пред „Креди Йес” ООД по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес. „Креди Йес” ООД ще Ви отговори в 15 дневен срок дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели;
 • да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие чрез подаване на заявление за отказ по образец в който и да е офис на Дружеството на територията на страната;
 • да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени на следния адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 и на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

VII Правото на отказ от предоставяне на лични данни

Упражняване правото на отказ от предоставяне на лични данни и последици от това за да сключи договор с физическо лице и за да му предостави кредит, „Креди Йес” ООД се нуждае от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на договора за заем, както и за изпълнение на нормативните задължения на „Креди Йес” ООД като кредитор.

Непредоставянето на следните данни препятства възможността „Креди Йес” ООД да сключи договор с потребител/кредитоискател:
 • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, тъй като това са законово определени реквизити на договор за потребителски кредит, съгл. ЗПК.
 • номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност – за идентифициране на клиента и надлежна проверка на идентификацията.
 • информация за кредитна история, финансово и имуществено състояние, семейно положение – без тях не може да бъде извършена кредитна оценка и оценка на риска с цел даване на становище от кредитен експерт за сключване на договор за заем;
Потребителски кредит Ипотечен кредит
Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация