Facebook pixel
0700 890 550700 890 55

Общи условия


I Общи положения

Чл. 1 (1) Настоящите общи условия регламентират общите правила, при които „Креди Йес” ООД с ЕИК:200688545 със седалище в гр.Хасково и адрес на управление: ул. „Лозарска” 12, с адрес за кореспонденция: гр. Хасково, ул. „Козлодуй” №14-Б, телефон за контакт в цялата страна: 0700 890 55, e-mail: office@credi-yes.com, извършва дейност по предоставяне на заеми на лица, отговарящи на изискванията, посочени по-долу.

(2) Настоящите общи условия са неразделна част от всички договори за заем, сключвани между „Креди Йес” ООД и всеки Заемател, с изключение на договорите за заем от разстояние, за които има специални правила и отделни общи условия. Всички общи условия по договори за заем и договори за заем от разстояние, сключвани с „Креди Йес” ООД като Заемодател са на разположение и на Сайта на „Креди Йес” ООД: https://crediyes.bg/obshti-usloviya/

II Дефиниции

Чл. 2. Страни:

(1) Заемодател: „Креди Йес” ООД – дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200688545, регистрирано под № BGR00106 в Регистъра на финансовите институции на Българска Народна Банка, с предмет на дейност основно, но и не само, отпускане и управление на заеми, със седалище и адрес на кореспонденция: гр. Хасково, ул. „Козлодуй”, № 14-Б.

(2) Заемател: лице, отправило искане за заем непосредствено пред „Креди Йес” ООД, чието искане Заемодателят е разгледал и одобрил.

Чл. 3. Понятия:

(1) Искане за заем – волеизявление, отправено пред „Креди Йес” ООД от физическо или юридическо лице към Заемодателя, и представляващо искане за сключване на договор за заем между страните;

(2) Сайт – официалната интернет страница на „Креди Йес” ООД на адрес: www.crediyes.bg, на който Заемодателят предоставя информация за предлаганите заеми, настоящите общи условия, както и възможност на Заемателите да направят запитване за заем, по специален ред и условия, съгласно ЗЕДЕП, ЗПФУР, ЗПК и др.

(3) Договор за заем – сключен между страните валиден индивидуален договор за заем, при условията на който Заемателят ще има право да получи заем. Условията, при които е сключен Договорът, са посочени в самият договор и в общите условия, предоставени на Заемателя при отправяне Искането за заем;

(4) Погасителен план – документ, неразделна част от Договора за заем, индивидуализиращ начина на плащането му – размер и брой погасителни вноски, и падеж на плащане;

(5) Общи условия – настоящите общи условия, при които се сключва конкретния договор за заем, регламентиращи общите правила, при които „Креди Йес” ООД извършва дейност по предоставяне на заеми;

(6) Уведомление за сключване на договор за заем – писмено или устно изявление на Заемодателя, касаещо одобрението или отказа за сключване на договор за заем, дадено по реда на настоящите общи условия;

(7) Главница – размерът на отпусната от Заемодателя сума по сключен договор за заем; заемната сума по валиден договор за заем;

(8) Лихва – договорената между Заемодателя и Заемателя възнаградителна лихва за ползването на заемната сума по сключен договор за заем;

(9) Наказателна лихва – обезщетение за неизпълнение на задължението на Заемателя да плаща дължимите по договора вноски в сроковете и размерите, посочени в договора за заем; размерът на наказателната лихва е равен на законната лихва за забава, определена от БНБ.

(10) Неустойка – обезщетение за неизпълнение на договорни задължения от Заемателя; наличието и размерът на евентуално дължимата сума за неустойка се договаря във всеки конкретен случай индивидуално – в сключения договор за заем;

(11) ГПР – Годишен процент на разходите съгласно Закона за потребителски кредит;

(12) Погасителна вноска – индивидуализирана в договора за заем и посочена в погасителния план сума за погасяване на отпуснатия заем, която включва част от главница, лихви, разходи и евентуални неустойки и разноски.

(13) Средство за комуникация от разстояние – всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е на лице едновременното физическо присъствие и на двете страни;

(14) Локален офис – всеки търговски обект на територията на Р.България, стопанисван от „Креди Йес” ООД, находящ се извън седалището му, чрез който дружеството развива търговска дейност, в който всеки Заемател може да получи информация и/или консултация за условията за кандидатстване и усвояване на заем, да сключи договор за заем, да заплати погасителна вноска и да извършва всички дейности, посочени в настоящите общи условия;

(15) Използвани съкращения:

 • ЗПК – Закон за потребителския кредит;
 • БНБ – Българска Народна Банка;
 • ЦКР – Централен Кредитен Регистър;
 • ГПР – Годишен процент на разходите;
 • ЗПФУР – Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние;
 • ЗЕДЕП – Закон за електронния документ и електронния подпис;
 • ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни;
 • ЗЗД – Закон за задълженията и договорите;
 • ОУ - Общи условия;
 • СЕФ – Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 към ЗПК.
(16) Гарант – физическо лице, което обезпечава задължението на Заемателя и отговаря на условията на чл.10 ал.2 т.1 от настоящите общи условия;

(17) Поръчител – физическо лице, което се изисква в случаите, когато Заемателят е над 73г., или току що навършил 18г., или в социално майчинство, или с ниски доходи, или с влошено ЦКР, или други.

III Предмет на договора

Чл. 4. Заемодателят отпуска на Заемателя потребителски заем, съгласно действащото българско законодателство. Заемодателят е длъжен да предостави на отсрещната страна по договора уговорената сума за ползване, а Заемателят да я върне в уговорените размер, начин и срокове. Отпускането на заема се извършва само въз основа на писмен договор, одобрен и подписан от страните.

IV Права и задължения на страните

Чл. 5. Заемодателят се задължава:

(1) да предостави на Заемателя цялата необходима преддоговорна информация по чл. 5 от ЗПК чрез стандартен европейски формуляр (СЕФ) по образец.

(2) Да предостави на Заемателя заемната сума при условията на Договора;

(3) Да отразява своевременно и точно изплатените от Заемателя вноски;

(4) При поискване от страна на Заемателя да му предоставя пълна и точна информация за изплатените до момента, респективно оставащи за плащане погасителни вноски;

(5) Да снабди Заемателя с всички предвидени документи, в които се отразява обслужването на заема, да попълва същите пълно и точно;

(6) Да уведоми Заемателя писмено или устно за потвърждението или отказа от сключването на договор за заем по реда и в сроковете съгласно настоящите ОУ;

Чл. 6. Заемодателят има право:

(1) Да иска плащане в срок на дължимите погасителни вноски;

(2) Да изисква от Заемателя заверени копия или оригинали на намиращите се у него документи за отразяване на информация по обслужване на заема;

(3) По всяко време да прехвърли правата си по договора за паричен заем на трето лице, съгласно чл. 99 от ЗЗД, включително да ги заложи в полза на трето лице, съгласно Закона за особени залози;

(4) Въпреки отправеното искане, по своя преценка да откаже сключването на Договор за заем, без да разкрива причините за това;

(5) В случай, че Заемателят не изпълни задължението си за заплащане на дължимите погасителни вноски по договора за заем, Заемодателят има право да предприеме всички позволени от закона действия, за да събере своето вземане, в това число: да провежда телефонни разговори със Заемателя, както и с неговите Поръчители или Гаранти; да им изпраща електронни съобщения, кратки текстови съобщения – sms; писма и стикери, да прави домашни посещения, в случай че последният не изпълни, което и да е от задълженията си по договора за паричен заем, като по този начин го уведоми за некоректното му поведение.

Чл. 7. Заемателят се задължава:

(1) При кандидатстване за сключване на договор за заем, да се запознае подробно с предоставената му от Заемодателя информация, с настоящите ОУ и с предоставената му информация чрез СЕФ;

(2) Да върне на Заемодателя дължимата сума заедно със съответния ГПР, уговорен между страните при сключването на Договора за заем;

(3) Да спазва сроковете за плащане на всяка погасителна вноска, уговорени като размер и падеж на плащане в Погасителния план;

(4) Да предостави на Заемодателя пълна, точна и вярна информация за всички обстоятелства, които са от значение за отпускане на заема. Обстоятелства от значение за отпускане на заема са тези, за които Заемодателят е поставил писмено въпроси в Искането за заем;

(5) В уговорения съгласно договора ден, час и място за изплащане на дължимата погасителна вноска да присъства лично или да осигури присъствието на свой представител;(6) Да предостави при поискване от Заемодателя за попълване намиращите се у него документи, касаещи обслужването на заема;

Чл. 8. Заемателят има право:

(1) Да получи заемната сума – в брой при сключване на договора за заем в локален офис на Заемодателя или чрез превод по посочена от Заемателя банкова сметка;

(2) Да получи от Заемодателя информация за изплатените, респективно дължимите погасителни вноски без да дължи за това такса;

(3) Да погаси предсрочно заема, като в този случай има право на намаление на размера на задълженията си съгласно чл. 32 ал. 1 от ЗПК. Искането за предсрочно погасяване на заема се извършва чрез писмено уведомление до Заемодателя.

(4) В случай, че отпуснатия заем попада в обхвата на Закона за потребителския кредит и размерът му е равен на или по-голям от 400 лева, Заемателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, на основание и при условията на чл. 29 от ЗПК, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит като за целта отправи искане за това към Заемодателя в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора. Уведомлението следва да бъде в писмен вид, на хартиен или друг траен носител, като включва изрично искане за прекратяване на договора на настоящото основание, при спазване условията на чл. 29, ал. 2 и 3 от ЗПК. При упражняване валидно право на отказ от сключения договор за заем, Заемателят връща на Заемодателя главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на сумата по договора до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Заемодателя за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на база уговорения в договора лихвен процент.

(5) На извънсъдебна процедура за решаване на възникнали спорове, включително и на медиация.

V Годишен процент на разходите (гпр)

Чл. 9. ГПР на заема не може да бъде променен, освен при условията на сключения договор за заем или по допълнително взаимно писмено съгласие между страните. Заемателят не трябва да прави и не дължи никакви допълнителни лихви, такси, комисионни, застрахователни премии и др., които не са посочени в договора за заем при неговото сключване, дори те да са поискани от лице, за което е известно, че е оторизиран представител на Заемодателя. Заемодателят не носи отговорност за направени такива плащания, когато техният вид, основание и размер не са определени в договора за заем.

VI Обезпечение

Чл. 10. (1) Заемателят има право да обезпечи Заемодателя с подписването на ценна книга в полза на Заемодателя за заемната сума с включените лихви и евентуално дължими неустойки, съобразно договора за заем.

(2) Страните имат право за обезпечаване изпълнението на договора за заем да уговорят в самия договор учредяването на някое от следните обезпечения:
 1. Гаранти – две физически лица, всяко от които да отговаря на следните условия: да има нетен размер на осигурителен доход в размер над 1000,00 лева, съгласно справочните данни на НОИ; да работи по безсрочен трудов договор; да не е Заемател по договор за заем, сключен със Заемодателя; да няма неплатени осигуровки за последните две години; да няма кредити към банки или финансови институции с класификация различна от „Редовен”, както по активни, така и по погасени задължения, съгласно справочните данни на ЦКР към БНБ.
 2. Залог върху движима вещ, чиято пазарна стойност (оценка) надвишава два пъти общата сума за плащане по Договора за заем, включващо договорената главница и лихва;
 3. Първа по ред Ипотека;
 4. Предоставяне на безусловна банкова гаранция, издадена от лицензирана в БНБ търговска банка, за период включващ от сключване на договора за заем до изтичане на 6 /шест/ месеца след падежа на последната редовна вноска по погасяване на заема и обезпечаваща задължение в размер на два пъти общата сума за плащане по договора за заем, включваща договорената главница и лихва.
(3) Заемодателят си запазва правото еднолично и без да се мотивира, ако предоставеното обезпечение от заемателя не отговаря на условията, посочени в чл.10 ал.1 и ал.2, да откаже сключване на договор за заем.

(4) Заемодателят може да приеме обезпечение, неотговарящо на условията, посочени в чл.10 ал.1 и ал.2 от настоящите ОУ, и да сключи договор за заем, като със съгласието на Заемополучателя начисли неустойка за неточно изпълнение на изискванията за обезпечение.

VII Предсрочна изискуемост

Чл. 11. (1) Страните се съгласяват, че Заемодателят има право едностранно да обяви своето вземане, в това число дължими и изискуеми по договора задължения – цялата дължима главница, дължимите до момента на обявяване на предсрочна изискуемост по заема лихви, остатъкът от дължимата по чл.8 от договора за заем неустойка /ако има начислена такава/, начислена неустойка съгласно чл. 14 ал. 1 от настоящите ОУ /ако има начислена такава/, за предсрочно изискуемо в целия му размер при допусната забава от 60 /шестдесет/ дни, считано от съответната падежна дата, съгласно погасителния план. За забавена вноска се счита всяка вноска, която не е платена в пълен размер на съответната падежна дата, посочена в погасителния план към всеки индивидуален договор за заем.

(2) Страните се съгласяват, че Заемодателят ще информира Заемателя за настъпилата предсрочна изискуемост, по следните начини: изрично с писмено уведомление изпратено на предоставения по договора за заем адрес на Заемателя; или чрез електронно съобщение, изпратено на електронния пощенски адрес на Заемателя – и-мейл адрес; или чрез кратко текстово съобщение – sms, изпратено на посочения от Заемателя телефон за контакт с него.

VIII Прекратяване на договора за заем. Санкции.

Чл. 12. Заемодателят има право да развали Договора за заем едностранно с писмено предизвестие до Заемателя:

(1) При условията на чл. 87, ал. 1 от ЗЗД.

(2) В случаите, в които Договорът за заем не е обезпечен по начините, посочени в чл. 10 от настоящите ОУ и в чл.6 от договора за заем;

(3) При обявяване на предсрочна изискуемост на задълженията по договора за заем, съгласно условията на чл.11 от настоящите ОУ.

Чл. 13. Договорът за заем се прекратява по взаимно съгласие на страните; при пълното му погасяване от страна на Заемателя; при упражнено валидно право на отказ от сключения Договор при условията на чл. 8, ал. 4 от настоящите ОУ и съгласно чл. 29 от ЗПК; при предсрочно погасяване задълженията по договора за заем, съгласно чл.8, ал.3 от настоящите ОУ и чл. 32 ал. 1 от ЗПК; при смърт или прекратяване юридическото лице на някоя от страните без правоприемство или при форсмажорни обстоятелства, което прави невъзможно неговото изпълнение.

Чл. 14. (1) В случай, че Заемателят изпадне в неизпълнение на поетите задължения по сключения договор за заем, считано от 60-тия ден след съответната падежна дата, съгласно погасителния план, ще дължи на Заемодателя и еднократна неустойка в размер на 10% от непогасената главница по Договора за заем.

(2) В случай че Заемодателят поиска, а Заемателят не предостави годно обезпечение на Договора за заем съгласно чл.10 от настоящите ОУ, в срок до три дни, считано от подписване на Договора за заем, същият дължи на Заемодателя и неустойка, индивидуализирана в Договора за заем.

(3) Неустойката по горната алинея важи и за всички случаи, в които при сключване на договора за заем е сключен и договор за поръчителство, обезпечаващ изпълнението му, а също и когато предоставения гарант не отговаря на установените в чл.10, ал. 2, т.1 от настоящите ОУ, както и когато в срок от 3 дни, считано от сключването на Договора за заем не се предостави друг гарант, отговарящ отделно или заедно с вече предоставения/ите гарант/и на изискванията на чл.10, ал. 2, т.1 от настоящите ОУ.

IX Застраховка

Чл. 15. Със сключване на договор за заем, Заемателят има право да сключи застраховка „Живот” на кредитополучател, или застраховка „Имущество”, в случай на обезпечение с ипотека, обезпечаваща погасяването на Договора за заем при условията на застраховката. Размерът на застрахователната премия не се включва в размера на отпуснатия заем или договорената лихва. В случай на настъпване на застрахователно събитие, застрахователната сума се изплаща от Застрахователя на Заемодателя.

X Допълнителни разпоредби

Чл. 16. (1) Заемодателят си запазва правото да откаже сключването на договор за заем със Заемателя по негова преценка, без да мотивира своето решение, с изключение в случаите на чл. 18, ал. 1 от ЗПК. До сключване на Договора за заем, Заемодателят има право да променя параметрите на искания от Заемателя заем, в това число да променя размерът на отпускания заем, броят погасителни вноски, техния размер, както и да изисква допълнителни обезпечения.

(2) Договорът за заем може да се промени само в писмена форма по взаимно съгласие на страните.

Чл. 17. (1) Всички писма, покани, съобщения или други документи между страните ще се считат за получени и узнати от тях, ако бъдат доставени/изпратени на официалните адреси за кореспонденция, посочени при подписването на договора за заем, изпратени по факс или e–mail адрес, посочени за Заемателя в Искането за заем, а за Заемодателя – в договора за заем; или чрез кратко текстово съобщение – sms, изпратено на посочения от Заемателя/Поръчителя или Гаранта телефон за контакт с него. Официален адрес на физическите лица представлява постоянният адрес на лицето, а за юридическите лица – адресът на седалището им.

(2) Заемателят се задължава да уведоми Заемодателя писмено в срок от 3 (три) календарни дни при промяна на данните, декларирани от него при сключване на Договора.

(3) При неизпълнение на задължението по ал.2, изпратените до последния официален известен адрес за кореспонденция, факс, email или телефон, писма, покани, съобщения или други документи, ще се считат за валидно връчени след изтичането на три дни от тяхното изпращане.

Чл. 18. (1) При въвеждане на еврото като национално платежно средство в Република България, страните се съгласяват, считано от деня на влизането в сила на промяната в официалния курс лев/евро, задължението/остатъка по ползвания заем (главница, лихва и дължими неустойки) да се превалутира автоматично съобразно новия официален курс.

(2) В случай, че докато Заемателят има активни задължения към Заемодателя по сключен Договор за заем, настъпи някое от следните събития: (i) „Случай на промяна”, което означава съществуващият понастоящем официален фиксиран валутен курс от 1.95583 български лева за 1 Евро да бъде официално увеличен или (ii) „Случай на освобождаване”, което означава официалният фиксиран валутен курс на българския лева към Еврото да бъде отменен, в резултат на което бъде въведен плаващ обменен курс между двете валути, то всички висящи парични задължения на Заемател, включително погасителни вноски, които са просрочени към датата на настъпване на някои от случаите по т. (i) или (ii) по-горе, както и тези, чийто падеж настъпва след тази дата, ще се считат автоматично преизчислени в Евро по съществуващия фиксиран валутен курс от 1.95583 български лева за 1 Евро и ще са платими от Заемателя на съответните им падежни дати в тяхната левова равностойност, изчислена по: (а) новия официален фиксиран валутен курс, установен от БНБ за деня на плащането – при настъпване на Случай на промяна по т. (i) по-горе; или (б) търговския обменен курс по т. (ii) по-горе, обявен за деня на плащането – Случай на отклонение по т. (ii) по-горе.

(3) В случай на индексация, извършена при условията на горната алинея, Заемодателят ще предостави на Заемателя съответна информация за нейното прилагане (в т.ч. конкретно датата на осъществяване на индексацията и новия фиксиран валутен курс или съответния приложим Търговски обменен курс), чрез своята Интернет страница, чрез писмено уведомление или по друг подходящ начин, и ще предостави на Заемателя, при поискване от негова страна, нов погасителен план, отразяващ задълженията на Заемателя след преизчислението им в Евро при условията на настоящия член, и ако е възможно, актуализирания размер на погасителните вноски, дължими от Заемателя.

Чл. 19. Всички плащания на погасителни вноски по Договора за заем се извършват:

(1) В брой, на оторизиран представител на Заемодателя, срещу приходен документ.

(2) По банкова сметка на Заемодателя, посочена в договора за заем и/или по банковата сметка в „Юробанк България“ АД – IBAN: BG58BPBI88981027444001, BIC: BPBIBGSF. За дата на плащане при заплащане на дължима погасителна вноска по банков път се счита датата, на която сумата е постъпила в банковата сметка на Заемодателя.

(3) В случай, че дата на падеж съвпада с официален празничен / неработен ден, то за дата на падежа се счита първия работен ден след официалния почивен / ден. Заемодателят си запазва правото да променя датите на падежа при настъпване на промени в официалните почивни / неработни дни.

(4) „Официален празничен/неработен ден” по смисъла на настоящия член са всички официални празнични дни, обявени за неработни, съгласно Кодекса на труда или решение на Министерския съвет на Република България, както и събота и неделя на всяка седмица, с изключение на дните, обявени за работни с решение на Министерския съвет на Република България.

(5) В случаите и при условията, описани в чл. 18, ал. 2 в настоящите ОУ, при промяна във фиксирания валутен курс, посочен в предходното изречение, всички парични задължения на Заемателя, дължими към датата на такава промяна, включително просрочени погасителни вноски, както и такива, чийто падеж настъпва след датата на такава промяна, ще се считат автоматично превалутирани в Евро по фиксирания валутен курс, посочен в предходното изречение, и ще се изплащат от Заемателя на съответните им падежни дати в тяхната левова равностойност, изчислена съгласно чл. 18, ал. 2 в настоящите ОУ.

(6) Всякакви надплатени от Заемателя суми, надвишаващи размера на задължението му по Договора за заем, ще бъдат възстановявани на Заемателя след изрично посочване от страна на същия на начина, по който желае надплатените суми да му бъдат върнати – в брой или по банков път, като за последното следва да укаже банковата сметка, по която желае да бъдат върнати сумите.

Чл. 20. (1) Настоящите Общи условия са приети с Решение на ОС на „Креди Йес“ ООД, одобрени със Заповед № 1146/26.04.2022 г. на Управителя на „Креди Йес” ООД и влизат в сила, считано от 27.04.2022 г.

(2) Заемодателят има право да променя едностранно тези ОУ, доколкото тези промени не противоречат на съществуващата нормативна уредба, за което в 7 дневен срок от промяната уведомява клиентите на посочен от тях телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.

(3) В случай, че клиентът не е съгласен с измененията в ОУ, той може да се откаже от сключения договор за заем, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, ИЛИ да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението ОУ, за което следва да уведоми писмено по надлежен ред Заемодателя. Тези права Заемателят може да упражни в срок от един месец от получаване на съобщението по ал.2.

(4) Алинея 3 не се прилага в случаите, когато изменението на ОУ е в следствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

(5) Измененията в ОУ обвързват заемателя по договора, когато същия е уведомен за тях при условията на ал.2 и не е упражнил правото си по ал. 3 или за конкретното изменение се прилага ал. 4.

XI Декларации и лични данни

Чл. 21. С полагането на подписа си под Искането за заем и с подаването на искане за заем чрез сайта на Заемодателя, Заемателят:

(1) Декларира, че предоставя всички необходими за искането данни доброволно, достоверно и пълно.

(2) Декларира, че доброволно предоставя за обработка, съхранение и последващо използване във връзка с упражняване правата и задълженията по настоящия Договор за заем личните данни, необходими за сключване на Договора и поискани от Заемодателя с Искането. Личните данни, както и данните за финансовото, имотно и друго състояние на Заемателя, нужни за отпускането и обработването на заема, са предмет на обработка във връзка с обслужването му до неговото пълно погасяване или прекратяване, или развалянето му при условията на гл. VII от настоящите ОУ, а след прекратяването или изплащането, за търговски и статистически цели, свързани с дейността на Заемодателя.

(3) Декларира, че: (i) ОУ към Искането и Договора за заем са му предоставени предварително (преди момента на отправяне на искането), че се е запознал подробно, разбира и се съгласява изцяло с настоящите ОУ, валидни както при заявяване искането за заем, така и към сключения на негово основание Договор; (ii) Цялата необходима информация, извън посочената в Общите условия, касаеща сключването на Договора, в това число размерът на главницата, начина на погасяването й, размер на ГПР, вид, схема и размер на погасителни вноски, му е предоставена при сключването на Договора, той се е запознал с нея и я приема изцяло.

(4) Дава своето изрично съгласие, независимо дали страните сключат Договор, Дружеството да обработва и използва неговите лични данни, с които Заемодателят се е сдобил при отправяне на искането, за целите на рекламиране на продукти или услуги на Дружеството, чрез изпращане на гласови и/или писмени рекламни съобщения, уведомления за промоции, услуги и продукти на Заемодателя до Заемателя на адресите му (пощенски, e-mail и др.) и/или телефоните, които са предоставени от Заемателя при сключване и изпълнение на Договор за Заем.

(5) Дава своето изрично и безусловно съгласие Заемодателят, във всеки момент от отпускането на заема до неговото погасяване, да проверява верността и да актуализира предоставените от Заемателя данни, по начин, който намира за подходящ.

(6) Дава своето изрично и безусловно съгласие Заемодателят да проверява състоянието на Заемателя в регистрите на Национална Агенция по Приходите, Националния Осигурителен Институт, Централен Кредитен Регистър, в това число данни за плащаните от Заемателя социални осигуровки, данни за трудовите договори и социално осигурителен доход, също така да прави запитвания и да получава данни относно гражданската му регистрация от Национална База Данни Население и всички други регистри и независими източници, даващи информация за кредитния рейтинг, социалното, имотно и др. състояние на Заемателя, сам или чрез трето лице. Заемателят дава своето изрично и безусловно съгласие Дружеството да предоставя личните му данни на физически и юридически лица, установени както на територията на Република България, така и в чужбина, включително да използва както и предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани лица, както и на дружества или институции от или извън групата, както за целите на изпълнението на сключения Договор, така и за преценка на кредитната му история и/или за други законни цели.

(7) Е информиран и дава своето съгласие, че в случай на неизпълнение на задълженията по договора от негова страна, Заемодателят има право, чрез свои служители или трети лица, да го посещава на известните му адреси, да залепва уведомителни стикери, както и да се свързва с него на предоставените телефони, да му изпраща SMS-и във връзка с конкретно неизпълнение.

(8) Е уведомен и дава изричното си съгласие за това, че Заемодателят може незабавно след сключване на Договора за заем или по всяко друго време да прехвърли правата и задълженията си по него на избрано от него трето лице, без да е нужно предварително да получи съгласието на Заемателя. Прехвърлянето на договора за заем на друго лице поражда действие спрямо Заемателя в момента на уведомяването му за това.

Чл. 22. (1) Съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент ЕС 2016/679*, преди да предостави каквито и да е лични данни, всеки настоящ или потенциален клиент следва да се запознае подробно с Обща политика за защита на личните данни, обработвани от „Креди Йес” ООД, която се намира на достъпно и видно място във всеки офис на Дружеството, а също така може да бъде изрично изискана от който и да е служител или консултант на Дружеството, който е длъжен да даде разяснения при поискване от клиента. Политиката е достъпна и на интернет сайта на Дружеството: https://crediyes.bg/obshti-usloviya/.

(2) Съгласно Общата политика за защита на личните данни, обработвани от „Креди Йес” ООД, всеки клиент/потребител ПРЕДИ да предостави на „Креди Йес” ООД каквато и да е информация, съставляваща лични данни, следва да попълни Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни.

(3) Всяка информация, предоставена от клиент/потребител, извън декларираното по ал.2 съгласие, се смята за предоставена за обработка от клиента доброволно и с подписване на настоящите ОУ същия се съгласява така предоставени лични данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от „Креди Йес” ООД, съгласно Общата политика за защита на личните данни, обработвани от „Креди Йес” ООД и законовите разпоредби.

XII Разрешаване на спорове

Чл. 23. (1) Страните имат право на извънсъдебно разрешаване на възникналите между тях спорове, в това число медиация.

(2) Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр. София, п.к. 1000 ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5.

Чл. 24. Всички въпроси, възникнали във връзка с изпълнението на договора, се решават по споразумение между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл. 25. За неуредените въпроси в договора и в ОУ се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България, като във всеки конкретен договор между Заемодателя и Заемателя могат да се предвидят и специфични клаузи, доколкото не противоречат на действащото законодателство.

Промените в настоящите Общи условия са извършени съобразно с промените в Закона за защита на личните данни и Регламент ЕС 2016/679* и съобразно разпоредбите на ЗПК и ЗЗД.

Същите се публикуват на Сайта на „Креди Йес” ООД на адрес: www.crediyes.bg, съответно на адрес: https://crediyes.bg/lichni-danni/.
Потребителски кредит Ипотечен кредит
Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация